Majlis Pelantikan Ahli Majlis Pengangkutan Negeri Pulau Pinang (Penang Transport Council - PTC)

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG
SEMPENA MAJLIS PELANTIKAN AHLI MAJLIS PENGANGKUTAN
NEGERI PULAU PINANG
(PENANG TRANSPORT COUNCIL - PTC)

14 JUN 2016
DI DEWAN BOSCH KOMPLEKS MASYARAKAT PENYAYANG

 

Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Kerajaan Negeri melalui Bahagian Kerajaan Tempatan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang di atas kejayaan menganjurkan Majlis Pelantikan Ahli Majlis Pengangkutan Negeri Pulau Pinang.

Majlis Pengangkutan Negeri atau Penang Transport Council PTC telah mula ditubuhkan pada tahun 2009 dengan keanggotaan seramai 15 orang ahli. Tujuan asal penubuhan PTC adalah untuk menangani masalah kesesakan lalu lintas di Negeri Pulau Pinang yang mana melibatkan tiga (3) cabaran utama negeri iaitu Cleanliness, Congestion and Crime ataupun Kebersihan, Kesesakan Lalulintas dan Keselamatan Awam. Masalah kebersihan dan keselamatan awam mulai diatasi dengan Pulau Pinang menjadi lebih bersih dan mencatatkan pengurangan kadar jenayah di antara yang terbesar di Malaysia.

Kesesakan trafik terus menjadi cabaran besar. Inilah sebabnya PTC ditubuhkan. PTC juga turut berperanan memberi khidmat nasihat berkaitan dasar pengurusan lalu lintas dan pengangkutan di Pulau Pinang. Pencapaian utama PTC adalah penghasilan Kajian Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang – Transport Master Plan (TMP) yang mana telah dijadikan sebagai dokumen rasmi Kerajaan Negeri pada 23 Mac 2013.

Transport Master Plan bernilai RM27 bilion yang merupakan projek infrastruktur kedua besar dalam sejarah Malaysia akan menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi selama 50 tahun sehingga 2065 yang boleh mengubah wajah Pulau Pinang sebaik ia siap pada 2030.

Transport Master Plan juga akan membolehkan impian Pulau Pinang terjelma - dengan memberikan kita kebebasan daripada kesesakan lalulintas yang akan membuka peluang saksama, mencapai potensi masing-masing dan melindungi masa depan anak-anak kita.

Pada hari ini, kita akan memperlihatkan penubuhan pelantikan ahli PTC sebanyak 36 orang menjadikan keseluruhan Ahli PTC sebanyak 54 orang. Tempoh pelantikan ini akan tamat pada 30 September 2017. Terdapat muka-muka baru daripada pihak NGO, parti pembangkang dan ADUN yang akan dilantik pada hari ini bersesuaian dengan terma rujukan dan fungsi-fungsi PTC yang telah ditambah baik. PTC secara dasarnya berfungsi untuk memantau, meneliti dan mengkoordinasi projek-projek pengangkutan awam di Negeri Pulau Pinang.

Sehingga kini, Kerajaan Negeri mempunyai perancangan pelaksanaan projek-projek iaitu:

1) Pelaksanaan Pelan Induk Pengangkutan – Alternatif Transport Master Plan oleh SRS Consortium Sdn Bhd
2) Pembinaan jaringan jalan raya dan Terowong Dasar Laut – Undersea Tunnel (Third Link) oleh Consortium Zenith-BUCG Sdn Bhd

Tuan-tuan dan puan-puan,

Kerajaan Negeri pada sidang media 14 Ogos 2015 yang lalu telah menerima surat setuju terima daripada SRS Consortium Sdn Bhd. SRS Consortium Sdn Bhd akan melaksanakan keseluruhan TPM yang meliputi pembinaan jajaran Light Rail Transit (LRT), Bus Rapid Transit (BRT), Tram dan jaringan lebuh raya serta jalan raya di seluruh negeri Pulau Pinang. Pembinaan-pembinaan ini meliputi kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti sewaktu kajian TMP oleh pakar perunding Halcrow dilaksanakan.

Pembinaan 3 jaringan jalan raya utama dan Terowong Dasar Laut atau Undersea Tunnel merupakan inisiatif Kerajaan Negeri dalam memastikan connectivity setiap kawasan di Negeri Pulau Pinang termasuk Seberang Perai Utara (SPU) selepas Seberang Perai Tengah (SPT) dan Seberang Perai Selatan (SPS) dihubungi dengan 2 jambatan.

Perlu ditegaskan bahawa TMP dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri menerusi land swap (gantian tanah) secara tambakan laut seluas 4,500 ekar tanpa sumbangan satu sen daripada Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Negeri kesal apabila janji yang dibuat sebanyak 3 kali oleh Kerajaan Persekutuan untuk membina LRT dimungkiri sama sekali. Oleh itu, Kerajaan Negeri terpaksa menjalankan TMP dengan sendiri kerana enggan dicekik mati dengan masalah kesesakan trafik. Kerajaan Negeri faham dengan keresahan pelbagai pihak berhubung kesan tambakan laut.

Oleh itu, Kerajaan Negeri akan memastikan proses tambakan laut ini akan mengikut piawaian antarabangsa selain daripada mendapat kelulusan DEIA (Detailed Environmental Impact Assessment) sebelum dimulakan sepertimana yang diwajibkan oleh undang-undang. Tanpa tambakan laut, TMP tidak boleh dilaksanakan sama dengan cadangan untuk membina lebih banyak rumah atau projek pembesaran Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang juga mungkin akan terjejas.

Ahli-ahli PTC bertanggungjawab memberikan pandangan atau cadangan atas dasar perancangan, konsep serta mengkoordinasi pelaksanaan TMP ini kelak. Dalam mesyuarat ini juga akan diadakan tiga pembentangan iaitu:

I. Pembentangan Pelaksanaan Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang oleh Ir. Lim Thean Heng
II. Pembentangan Penilaian Tender RFP-PIP oleh Syarikat Perunding KPMG
III. Pembentangan berkaitan status terkini Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang oleh SRS Consortium
Akhir kata, saya mengucapkan tahniah kepada ahli PTC yang dilantik. Semoga tugas yang diamanahkan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan amanah.

Sekian, terima kasih.

 

Majlis Pelancaran Pengasingan Sisa Dipunca Di Paya Terubong

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

 

TEKS UCAPAN
YAB LIM GUAN ENG
KETUA MENTERI NEGERI PULAU PINANG
SEMPENA
MAJLIS PELANCARAN PENGASINGAN SISA DIPUNCA
DI PAYA TERUBONG
PADA 12 JUN 2016

 

Bersyukur kita kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bersama-sama berhimpun pada hari yang mulia ini untuk meraikan Majlis Pelaksanaan Pengasingan Sisa Di Punca di kawasan Paya Terubong. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan penghargaan kepada YB Yeoh Soon Hin kerana menganjurkan majlis ini dan Bahagian Kerajaan Tempatan bersama MBPP yang telah memberi sokongan bagi menjayakan majlis ini.

Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian,
Segala transformasi di bawah Dasar Cleaner Greener Safer Healthier Penang yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri mulai tahun 2010 telah berjaya mempertingkatkan sistem dan kaedah pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam negeri. Kini wujud satu sistem yang lebih teratur, mampan dan maju yang setanding dengan bandar-bandar antarabangsa maju lain melalui pelbagai program PBT dengan penduduk khasnya Local Agenda 21.

Para hadirin yang dihormati sekalian,
Setiap hari, setiap penduduk negeri Pulau Pinang membuang secara purata 1.1 kg sampah dan oleh itu sejumlah 1,700 tan sampah dikutip dari seluruh negeri untuk dilupuskan di tapak Pelupusan Pulau Burung. Pengurusan sampah dan pembersihan awam menelan belanja yang tinggi yang harus dipikul oleh Kerajaan khasnya MBPP dan MPSP. Pihak Berkuasa Tempatan kita iaitu Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) dan Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) telah memperuntukan RM95.64 juta dan RM98.99 juta masing-masing dalam bajet tahun ini bagi menguruskan sisa pepejal dan pembersihan awam. MBPP dan MPSP bersama Kerajaan Negeri telah berusaha untuk mengurangkan sisa yang dijana melalui kaedah 3R, kompos dan pelbagai kaedah dalam negeri agar dapat mewujudkan persekitaran yang bersih dan hijau.

Pihak Kerajaan Negeri serius dalam langkah pro-aktif hijau dan mempelapori dasar “No plastic Bag” di negara yang kini dijadikan sebagai kayu pengukur dan contoh bagi negeri-negeri lain. Disamping itu, kempen haramkan beg polistirena, kempen makan sampai habis diperkenalkan untuk mengurangkan bukan sahaja pembaziran tetapi juga jumlah sisa organik yang dihantar ke tapak pelupusan tunggal di Pulau Burung. Kejayaan dasar ini telah membawa impak yang nyata sekali kerana sisa organik atau sisa dapur terdiri daripada 40% sampah yang di lupus di Pulau Burung. Tindakan Kerajaan Negeri dalam menangani masalah penjanaan sisa dalam pembangunan pesat negeri menjurus kepada sasaran zero waste yang kini diamalkan di banyak negara maju.

Kejayaaan sesuatu sistem pengurusan sisa pepejal yang moden dan mampan bukan sahaja bergantung kepada operasi dan program yang dilaksanakan oleh agensi kerajaan sahaja, tetapi juga oleh NGO, pakar swasta dan pelaksanaan Sistem Pengasingan Sisa di Punca yang lebih sistematik.

Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian,
Pada 1 Jun 2016, saya telah melancarkan dasar pengasingan sisa di punca dalam satu majlis di KOMTAR. Kini kita sudah 11 hari dalam pelaksanaan dasar ini. Dengan pelaksanaan dasar ini, saya yakin Negeri Pulau Pinang akan mengalami satu paradigm shift atau peralihan paradigma dalam pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam. Dasar ini mampu mengurangkan sisa dilupus, kos perbelanjaan memajukan industri kitar semula dan mewujudkan persekitaran yang bersih dan hijau.

Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian,
Kadar kitar semula negeri Pulau Pinang yang kini pada 32% adalah tertinggi di Malaysia dan adalah 3 kali ganda kadar kitarsemula kebangsaan pada 10.5% dan yang hanya disasarkan mencapai 20% menjelang tahun 2020. Saya yakin dengan pelaksanaan dasar ini, kadar kitar semula negeri akan meningkat lagi dan akan setanding dengan kadar kitar semula negara maju yang melebihi 40%.

Pelaksanaan Pengasingan Sisa di Punca dalam negeri akan mengurangkan jumlah sisa pepejal dihantar ke tapak pelupusan di Pulau Burung. Langkah ini membolehkan Kerajaan Tempatan MBPP dan MPSP untuk menjimatkan wang dalam pengurusan sisa pepejal dari segi kos kutipan sampah, kos pengangkutan sampah dari stesen pemindahan sampah ke tapak pelupusan sampah serta kos tipping fi yang dikenakan bagi sampah yang dilupuskan di Pulau Burong.

Kos pengangkutan sampah dari Stesen Pemindahan Sampah Ampang jajar ke Tapak Pelupusan Sampah Pulau Burong menelan belanja sebanyak RM1.2 juta sebulan, manakala kos tipping fi adalah RM20.20 setan. Disamping itu, perlu juga dikira kos tanah seluas 157 ekar yang disediakan khas sebagai tapak pelupusan. Sekiranya dasar dapat melencongkan 4% jumlah sampah daripada memasuki tapak pelupusan, dianggarkan RM2.5 juta dijimatkan setiap tahun.

Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian,
Sekiranya masyarakat hanya tahu dan sedar akan amalan pengasingan sisa ini tetapi tidak mengamalkannya, tentunya aspirasi negeri untuk menjadi di antara bandaraya antarabangsa terbersih di dunia akan menjadi impian semata-mata. Oleh itu, perkara penting yang perlu dilaksanakan adalah mendidik masyarakat supaya mereka boleh berfikir tentang kesan-kesan yang berlaku sekiranya masyarakat tidak menguruskan sisa pepejal secara mampan.

Para hadiran yang dihormati,
Pihak media juga turut memainkan peranan yang penting bagi membantu mendidik masyarakat untuk mengasingkan sisa di punca seterusnya menjadikan Negeri Pulau Pinang sebuah negeri yang bersih, indah dan sejahtera. Saya berharap agar semua pihak mengambil inisiatif yang bersepadu dan strategik bagi memastikan dasar ini dapat dicapai dengan jayanya.

Sekian, terima kasih.

 

The Equipment Handover Ceremony to Penang Science Cluster

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

 

Key Note Address by Chief Minister of Penang

During The Equipment Handover Ceremony to Penang Science Cluster

12 June 2016

Wisma Yeap Chor Eee

 

We are gathered here to witness from yet another successful MNC, Linde Material Handling, contributing to the Penang Science Cluster. I encourage industry leaders who are here today to use this platform to network and form a robust collaboration among companies to grow together in Penang and contribute to the local community.

Today, Linde Material Handling will contribute the innovative “CiTi Truck” to Penang Science Cluster. The sponsorship cost of the Linde Cititruck is RM20,000. It is not so much the quantum that matters but the thought that counts. Invariably it is such thoughtfulness and thought exercise that leads to scientific breakthrough.

Founded in 1904, Linde Material Handling GmbH, a member of the KION Group, ranks among the world’s foremost makers of forklift and warehouse trucks and is the market leader in Europe.

The Penang Science Cafe (PSC) is a unique initiative by the Penang State Government to rekindle interest in science and technology amongst young kids by showing them the wonders of science and the magic of seeing technology work. We believe that the experience of making robots and seeing toys move will inspire their interest to partake science as a career.

The Penang Science Cafe is housed in ground floor of the Yeap Chor Ee Building. The top 2 floors is reserved for our Creative Animation Triggers (CAT) to help tech start-ups, teach coding classes and mentor creative and innovative software project.

Both the PSC and CAT are important to allow Penang to be involved in the 4th Industrial Revolution. The 1st Industrial Revolution happened with the invention of steam engines, the 2nd Industrial Revolution with the discovery of electricity of mass production and specialisation of work, the 3rd Industrial Revolution with the invention of computers and internet. Finally the 4th Industrial Revolution revolves around the Big Data Analystics (BDA), Cloud Computing and Internet of Things (IoT) that can help us to start-up technogy through accelators so that we can leverage on our core competencies in our electronic cluster. Penang must be part of this 4th Industrial Revolution or else we would be left behind and die.

The State Government spent RM20 million to secure the lease and refurbish the building. We shall be depending on our young talents to be the catalyst of the 4th Industrial Revolution.

Thank you.