MAJLIS PENYAMPAIAN WATIKAH PELANTIKAN MAJLIS PENGURUSAN KOMUNITI KAMPUNG (MPKK) PERINGKAT DAERAH TIMUR LAUT

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG
SEMPENA MAJLIS PENYAMPAIAN WATIKAH PELANTIKAN MAJLIS PENGURUSAN KOMUNITI KAMPUNG (MPKK)
PERINGKAT DAERAH TIMUR LAUT

19 FEBRUARI 2019
DEWAN SRI PINANG

 

YB Dato’ Ir. Haji Ahmad Zakiyuddin bin Abdul Rahman
Timbalan Ketua Menteri (I) Pulau Pinang

YB Dato’ Seri Farizan bin Darus
Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Yang Berusaha Tuan Rosli bin Halim
Pegawai Daerah Timur Laut

Ketua-ketua Jabatan Peringkat Daerah Timur Laut

Pengerusi, Setiausaha dan AJK MPKK DTL

Rakan-rakan media

Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian

Selamat Petang dan Salam Sejahtera.

Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada Pejabat Daerah & Tanah, Daerah Timur Laut (PDTDTL) kerana berjaya memastikan Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK) untuk Daerah Timur Laut (DTL) bagi sesi 2019/2020 pada petang ini dapat berjalan dengan jayanya.

Untuk makluman hadirin semua, Pejabat Daerah & Tanah, Daerah Timur Laut (PDTDTL) merupakan Pejabat Daerah yang pertama berjaya menghantar senarai penuh MPKK untuk kelulusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Meskipun DTL memiliki jumlah MPKK tertinggi di Pulau Pinang iaitu sebanyak 92 MPKK berbanding 4 daerah lain di negeri ini, tetapi pengurusan PDTDTL berjaya melakukannya. Tahniah dan syabas atas komitmen ini.

Seperti mana yang dimaklumkan oleh YB Dato’ Ir. Haji Ahmad Zakiyuddin, Timbalan Ketua Menteri (I) sebentar tadi, Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) telah melaksanakan penstrukturan semula peranan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) kepada Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK) dengan beberapa penetapan baru termasuk penetapan kadar elaun baru.

MPKK masih diletakkan di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri dan segala keputusan mengenai pelantikan baharu anggota jawatankuasa di bawah MPKK juga akan diputuskan oleh Kerajaan Negeri.

Dalam kadar elaun baru ini, Kadar Elaun Tetap Pengerusi adalah berjumlah RM500, Elaun Tetap Setiausaha berjumlah RM300 manakala Elaun Pengurusan Mesyuarat ialah pada kadar RM100 dan Elaun Kehadiran Mesyuarat ialah RM50 bagi setiap kali mesyuarat.

Tuan-tuan & puan-puan sekalian,

Walaupun Kerajaan Persekutuan telah membuat penetapan kadar elaun seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, Kerajaan Negeri Pulau Pinang melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) Bilangan 42 Tahun 2018 bertarikh 12 Disember 2018 telah bersetuju untuk mengekalkan kadar elaun yang diguna pakai untuk JKKK penggal terdahulu iaitu RM700 untuk Elaun Tetap Pengerusi, RM600 untuk Elaun Tetap Setiausaha dan RM50 untuk Elaun Kehadiran Mesyuarat bagi 12 kali mesyuarat melibatkan semua AJK MPKK.

Kerajaan Negeri akan membiayai lebihan RM200 bagi Elaun Tetap Pengerusi dan lebihan RM300 bagi Elaun Tetap Setiausaha menggunakan bajet Kerajaan Negeri.

Ia dibuat sebagai tanda penghargaan Kerajaan Negeri kepada semua keanggotaan MPKK yang telah banyak membantu Kerajaan Negeri mengekalkan mandat pentadbiran Kerajaan Negeri untuk tempoh 5 tahun lagi melalui keputusan PRU-14 pada tahun lepas. Selain daripada itu, ia menunjukkan keprihatinan Kerajaan Negeri dalam memastikan kebajikan rakyat negeri ini terus dijaga berikutan peningkatan kos kehidupan harian yang kian mendesak masa kini.

Selain daripada itu, Kerajaan Negeri juga telah bersetuju untuk menanggung kos tambahan bagi membiayai pelantikan 2 orang AJK MPKK tambahan yang melibatkan pembayaran Elaun Kehadiran Mesyuarat berjumlah RM50 seorang bagi setiap mesyuarat bulanan MPKK yang dihadiri. Ini adalah kerana di peringkat Kerajaan Persekutuan, keanggotaan MPKK telah dihadkan kepada 13 orang sahaja bagi setiap MPKK merangkumi 1 Pengerusi, 1 Setiausaha dan 11 AJK.

Bagi kekerapan mesyuarat, Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) telah menetapkan 6 kali setahun dengan kos Elaun Pengurusan Mesyuarat akan diberikan sebanyak RM600 setahun. Namun pihak Kerajaan Negeri telah bersetuju untuk menanggung tambahan kos Elaun Pengurusan Mesyuarat berjumlah RM400 lagi untuk mengekalkan kos elaun ini, agar bersamaan dengan Elaun Pentadbiran JKKK penggal terdahulu berjumlah RM1,000 setahun. Oleh yang demikian, lebihan semua kos terlibat yang akan ditanggung oleh Kerajaan Negeri ialah berjumlah RM1,002,800 setahun bagi semua 92 MPKK di DTL.

Tuan-tuan & puan-puan sekalian,

Melihat kepada objektif penting penubuhan MPKK iaitu menjadi penghubung utama di antara Kerajaan Negeri/Kerajaan Persekutuan dengan komuniti setempat, Kerajaan Negeri telah bersetuju untuk membuat penambahan jumlah MPKK sedia ada di seluruh Negeri Pulau Pinang. Terdahulu, bagi DTL sahaja, terdapat hanya sejumlah 81 JKKK namun kini di bawah penstrukturan semula MPKK, jumlah tersebut telah meningkat kepada 92 MPKK iaitu tambahan sebanyak 11 kawasan MPKK untuk mewakili setiap komponen parti yang memerintah di peringkat Kerajaan Negeri/Kerajaan Persekutuan.

Dengan adanya penambahan MPKK ini, saya berharap agar segala permasalahan di peringkat akar umbi akan sampai ke pengetahuan Kerajaan Negeri dengan cepat dan cekap untuk tindakan selanjutnya. Delivery system melalui prinsip Cekap, Akauntabiliti dan Telus (CAT) hendaklah sentiasa dipraktikkan agar Kerajaan Negeri Pulau Pinang dapat terus menjaga kebajikan rakyat Pulau Pinang melalui bagi memastikan visi Penang2030 dapat dicapai dengan jayanya.

4 teras utama dalam Penang2030 sememangnya digariskan khas untuk memacu projek-projek pembangunan yang berkonsepkan people centric yang akan memberikan manfaat dan memperkasakan rakyat Pulau Pinang. Antara projek terlibat termasuklah pembinaan rumah mampu milik, penambahan sistem jaringan jalan raya sedia ada, program-program bantuan dan transformasi Pendidikan. Selaku MPKK yang menghubungkan pentadbiran Kerajaan Negeri/Kerajaan Persekutuan dengan komuniti setempat di peringkat paling bawah, saya berharap agar semua MPKK dapat memberikan 100% komitmen untuk membantu komuniti setempat memahami dan membantu jentera Kerajaan Negeri mencapai objektif penubuhan Penang 2030 secara holistik dan berkesan. Teras-teras terlibat akan memastikan Kerajaan Negeri dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam tempoh 10 tahun ke hadapan bagi mengadakan projek pembangunan yang berimpak tinggi untuk keselesaan dan manfaat kepada komuniti demi kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.

Akhir kata, saya menyeru kepada semua MPKK agar bekerja secara rapat dengan YB ADUN Kawasan masing-masing dan memberikan kerjasama yang sepenuhnya dalam menangani isu-isu komuniti setempat secara cekap dan berkesan. Hubungan yang harmoni di antara komuniti dan Kerajaan Negeri/Kerajaan Persekutuan yang selama ini terjalin haruslah terus dipelihara dengan kepercayaan dan integrity yang utuh tanpa mengira bangsa, agama, fahaman politik dan latar belakang peribadi. Keperluan dan kehendak komuniti wajar dikaji dan diperhalusi sebelum sesuatu cadangan diputuskan untuk diterima atau sebaliknya.

Semoga anda semua dapat memberikan 100% komitmen berhubung tanggungjawab selaku MPKK demi kelangsungan negeri tercinta kita.

Sekian terima kasih.

MAJLIS PERASMIAN SEMINAR MANUAL OF SOCIAL IMPACT ASSESSMENT

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

SEMPENA MAJLIS PERASMIAN SEMINAR MANUAL OF SOCIAL IMPACT ASSESSMENT

19 FEBRUARI 2019 (SELASA)
8BERTEMPAT DI HOTEL OLIVE TREE, BAYAN LEPAS

 

Terima kasih Saudara Pengacara Majlis

YB Dato’ Ir. Haji Ahmad Zakiyuddin bin Abdul Rahman
Timbalan Ketua Menteri (I) Pulau Pinang

YB Tuan Prof. Dr Ramasamy a/l Palanisamy
Timbalan Ketua Menteri (II) Pulau Pinang

YB Tuan Jagdeep Singh Deo A/L Karpal Singh
Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang
Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar & Desa

Yang Berhormat-Yang Berhormat EXCO Kerajaan Negeri

YB Dato’ Seri Hj Farizan bin Darus
Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Yang Berhormat Penasihat Undang-Undang Negeri

Yang Berhormat Pegawai Kewangan Negeri

Yang Berbahagia Dato’ TPr. Hajah Rokibah binti Abdul Latiff
Ketua Pengarah PLANMalaysia

Yang Berusaha TPr. Haji Idris bin Abdul Rahim
Pengarah PLANMalaysia@Pulau Pinang

Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan

Dato’-dato’ / Datin-datin / Tuan-tuan dan Puan-puan

Para hadirin yang saya hormati sekalian

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera.

Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kepada jawatankuasa penganjur yang sudi menjemput saya sempena Seminar Penang2030 : Manual Of Sosial Impact Assessment (SIA) pada pagi yang berbahagia ini. Terima kasih dan syabas diucapkan kepada PLANMalaysia@Pulau Pinang di atas penganjuran seminar yang memberikan begitu banyak manfaat dan pengetahuan kepada semua.

Penganjuran seminar berskala besar seperti ini membuktikan PLANMalaysia@Pulau Pinang telah mengorak langkah ke hadapan dalam memberi pendedahan kepada Penilaian Impak Sosial atau Social Impact Assessment (SIA), terutamanya di dalam aspek perancangan bandar yang lebih berkualiti dan memenuhi keperluan dan kehendak secara menyeluruh.

Selaras dengan visi dan misi untuk membawa Negeri Pulau Pinang menjadi sebuah negeri pintar dan bertaraf antarabangsa, seminar ini merupakan satu-satunya peluang keemasan kepada semua peserta untuk berkongsi ilmu dan pengetahuan daripada panel-panel penceramah berpengalaman yang telah melaksanakan keperluan SIA di dalam kajian-kajian di lapangan, di mana saya percaya hasil daripada pelaksanaan SIA ini dapat memandu ke arah mewujudkan persekitaran kehidupan yang berkualiti, sejahtera dan mampan menjelang tahun 2030.

Para hadirin sekalian,

Pada majlis hari ini juga, saya telah diberi kesempatan untuk melakukan gimik pelancaran awal berkaitan pemetaan SIA atau SIA Mapping. Pemetaan SIA merupakan satu panduan yang diterjemahkan daripada pelaksanaan SIA yang menerangkan dengan lebih interaktif dan mudah difahami dan seterusnya dapat digunakan oleh semua pihak di pelbagai peringkat dan sektor. Pemetaan ini juga diharapkan akan dapat memudahcara penyampaian maklumat dan seterusnya mencadangkan langkah-langkah yang dapat meningkatkan impak positif kepada semua peringkat pelaksanaan.

Selaras dengan Visi Penang2030, penambahbaikan yang berterusan ke arah revolusi digital dilihat semakin berkembang maju dan memberikan perubahan yang memberansangkan di dalam perancangan pembangunan negeri. Harus kita akui bahawa teknologi kini telah berjaya mengembangkan pelbagai aplikasi untuk digunakan dan dengan kelebihan ini telah memberikan inisiatif dan peluang kepada PLANMalaysia@Pulau Pinang untuk membangunkan “SMARTPLAN” yang merupakan satu Aplikasi Geoportal yang menggunakan Teknologi GIS terkini iaitu ArcGIS Server menggantikan JPBDGeoportal yang terdahulu.

SMARTPLAN adalah gerbang bagi mengakses Data Geospatial seperti Data Gunatanah, Lot Kadaster, Zoning dan sebagainya melalui Intranet dan Internet serta melalui Smartphone. Melalui inovasi terbaru ini, Portal SIA Mapping diwujudkan untuk membantu di dalam proses membuat keputusan yang berkesan di dalam mengurus isu-isu sosial yang terhasil daripada sesuatu projek pembangunan berdasarkan dari Laporan SIA yang disediakan. Dengan lontaran idea untuk membangunkan SIA Mapping ini, Negeri Pulau Pinang akan menjadi Negeri Yang Pertama membangunkan dan menyediakan SIA Mapping – Penang Always One Step A Head.

Di kesempatan ini juga, saya sekali lagi mengucapkan tahniah kepada PLANMalaysia@Pulau Pinang kerana dengan inisiatif dan kreativiti telah berjaya membangunkan SIA Mapping. Syabas diucapkan kepada PLANMalaysia@Pulau Pinang.

Sidang hadirin yang dihormati,

Justeru itu, adalah diharapkan agar seminar pada hari ini bukan sahaja dapat memberi pulangan ilmu pengetahuan yang baru dan berfaedah kepada semua malah penglibatan dan sumbangan idea-idea yang bernas, komen dan maklumbalas amatlah dihargai untuk menambahbaik SIA Mapping dan aplikasi SMARTPLAN ini.

Sebelum mengakhiri ucapan ini, saya sekali lagi ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada jawatankuasa penganjur kerana berjaya mengadakan program yang sangat bermanfaat ini. Saya sesungguhnya akan sentiasa menyokong penuh program-program yang mampu memberi impak terhadap perancangan pembangunan di negeri ini. Saya dengan ini juga merasmikan Seminar Penang2030 : Manual Of Sosial Impact Assessment (SIA) & PORTAL SIA MAPPING.

Sekian, terima kasih.

The 2019 Chinese New Year Open House of E&O Bhd Group

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Speech by Chief Minister of Penang

at The 2019 Chinese New Year Open House of E&O Bhd Group

Straits Green, Seri Tanjung Pinang
16 February 2019

 

YB Zairil Khir Johari
State Exco for Works, Utilities and Flood Mitigation

YB Wong Hon Wai
Member of Parliament for Bukit Bendera

YB Chris Lee Chun Kit
Assemblyman for Pulau Tikus

YB Jason Ong Khan Lee
Assemblyman for Kebun Bunga

Ms Lyn Chai
E&O Berhad Group corporate strategy director

Members of the media

Distinguished guests

Ladies and gentlemen

Good afternoon.

I would like to thank the E&O Group for hosting this Chinese New Year Open House and giving me the honour to celebrate the festive season with the Tanjung Tokong community.

I still remember when YAB Tuan Lim Guan Eng launched the 4-acre Straits Green public park in 2013 and it has since been the site of many events and activities involving the residents of Seri Tanjung Pinang and the communities surrounding it. Credit must be given to E&O Berhad for not just investing in the landscaping of this beautiful space but also for their continued support in the maintenance and management of the park for the past 6 years.

In 2014, E&O elevated the use of Straits Green by establishing the Think Green Community Education Programme which I had the pleasure of launching. With a focus on engaging the younger generation, the Think Green Programme has successfully nurtured eco-consciousness, healthy living and more importantly a strong sense of community spirit amongst the participating schools.

I am truly impressed to see how this programme has grown over the years, from its initial start with just one school to its current participation of 6 schools with about 950 students benefitting from a whole range of indoor & outdoor programmes. I was informed that recently the Think Green Club of Sekolah Kebangsaan Tanjung Tokong took home the prize for the “Best Co-Curriculum Club 2018”. Kudos to the winning team.

This initiative is a great example of a corporate organization whose ethos is to contribute to positive social change and I applaud E&O for their dedication and commitment in this regard which is also reflective of the support for Penang2030 which I launched last year with an emphasis on improving liveability, the economy, civil participation and balanced development to achieve a "family-focused, green and smart state".

Nurturing our students through eco-consciousness programmes is indeed a step in the right direction to make Penang a green state.

Finally, on behalf of the State Government, I thank the E&O Group for their generosity in contributing RM200,000 towards the Penang State’s Chinese New Year celebration. This is the Group’s 13th consecutive year supporting the State and I would like to encourage other corporate entities to take the lead in giving back to the community through CSR programmes as a framework of your businesses.

Last but not least, it is my hope that the New Year will bring good fortune, good health and lasting happiness to all.

Gong Xi Fa Cai! Xin Nian Kuai Le!