MAJLIS PECAH TANAH PROJEK PEMBANGUNAN FASA 3 TAPAK PELUPUSAN SAMPAH PULAU BURUNG

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG
SEMPENA MAJLIS PECAH TANAH PROJEK PEMBANGUNAN FASA 3 TAPAK PELUPUSAN SAMPAH PULAU BURUNG

11 Mac 2018

 

Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak berkepentingan yang telah menggembleng segala usaha untuk merealisasikan hasrat rakyat negeri Pulau Pinang ke arah melaksanakan projek pembangunan Fasa 3 Tapak Pelupusan Sampah Pulau Burung pada hari ini.

Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian.

Negeri Pulau Pinang menyahut cabaran untuk mewujudkan sistem pengurusan sisa pepejal bersepadu yang mesra alam dan selaras dengan initiatif Cleaner, Greener, Healthier and Safer Penang. Tapak Pelupusan Sampah Pulau Burung sebagai tapak pelupusan akhir sampah bagi Negeri ini adalah infrastruktur penting dalam sistem pengurusan sisa pepejal tersebut untuk menjamin kesejahteraan masyarakat namun tapak tersebut yang telah beroperasi pada Fasa 1 dan Fasa 2 telah mencapai kapasiti maksima tapak.

Projek pembangunan Fasa 3 Tapak Pelupusan Sampah Pulau Burung sebagai tapak pelupusan sampah sanitari mencerminkan komitmen Kerajaan Negeri, Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan Majlis Perbandaran Seberang Perai untuk memastikan tapak pelupusan akhir sampah akan dapat disediakan secara berterusan supaya tidak menjejaskan pengurusan sisa pepejal di Negeri ini.

Projek ini merupakan salah satu projek mustahak bagi memenuhi keperluan rakyat di Negeri ini yang melibatkan kos perbelanjaan sekitar RM103 juta yang dibiayai oleh PLB Terang Sdn Bhd, pemaju projek yang dilantik oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan Majlis Perbandaran Seberang Perai. Syarikat turut dipertanggungjawabkan untuk mengendali pengoperasian projek ini sehingga tamat tempoh konsesi pada tahun 2032 yang dibiayai bersama oleh kedua-dua Majlis.

Para hadirin sekalian,

Fasa 3 Tapak Pelupusan Sampah Pulau Burung yang dibangunkan merupakan pelaburan Negeri untuk menyediakan salah satu insfrastruktur bagi sistem pengurusan sisa pepejal yang bersepadu. Ianya merupakan langkah penyelesaian untuk mengatasi keperluan segera masyarakat bagi pelupusan sisa pepejal. Namun demikian, Kerajaan Negeri masih berusaha menghadapi cabaran untuk mengatasi masalah pelupusan lain-lain jenis sisa seperti sisa binaan dan tanah korekan yang sedang diusahakan oleh Kerajaan Negeri melalui RFP bagi rehabilitasi dan penutupan selamat Tapak Pelupusan Sampah Jelutong yang turut melibatkan pembukaan tapak pelupusan sisa binaan alternatif baru.

Tuan-tuan dan Puan-puan,

Setiap hari, setiap penduduk negeri Pulau Pinang membuang secara purata 1.2 kg sampah dan oleh itu sejumlah 1,800 tan sampah dikutip dari seluruh negeri untuk dilupuskan di tapak Pelupusan Pulau Burung. Pihak Berkuasa Tempatan kita iaitu Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) dan Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) telah memperuntukan RM103.5 juta dan RM102.17 juta masing-masing dalam bajet tahun ini bagi menguruskan sisa pepejal dan pembersihan awam.

Pulau Pinang merupakan negeri yang mencatat kadar kitar semula tertinggi dalam negara iaitu 38%. Kadar ini (38%) melebihi kadar kitar kitar semula nasional (21%). Bagaimanapun, Seberang Perai telah berjaya dengan satu pencapaian yang hebat di mana kadar kitar semula bagi keseluruhan Seberang Perai telah meningkat daripada 22% pada tahun 2008 kepada 42% pada tahun 2017. Saya yakin dengan pelaksanaan dasar ini, kadar  kitar semula Pulau Pinang akan meningkat lagi dan akan setanding dengan kadar kitar semula negara maju melebihi kepada 40% menjelang 2020. 

Kos pengangkutan sampah dari Stesen Pemindahan Sampah Ampang jajar ke Tapak Pelupusan Sampah Pulau Burong menelan belanja sebanyak RM1.2 juta sebulan, manakala kos tipping fi adalah RM20.20 se tan. Disamping itu, perlu juga dikira kos tanah seluas 157 ekar yang disediakan khas sebagai tapak pelupusan. Sekiranya dasar dapat melencongkan 4% jumlah sampah daripada memasuki tapak pelupusan, dianggarkan RM2.5 juta dijimatkan setiap tahun.

Selain daripada penyediaan sistem dan infrastruktur, pelbagai usaha turut dipergiatkan oleh Kerajaan Negeri bersama-sama kedua-dua Majlis untuk mengurangkan sampah yang perlu dihantar ke tapak pelupusan seperti pelaksanaan dasar pengasingan di punca dan usaha menggalakkan penghasilan barangan upcycle.

Kita seharusnya sedar bahawa masyarakat negara maju mempunyai infrastruktur dan budaya masyarakat yang mengutamakan amalan kebersihan dalam kehidupan mereka dan berubah ke arah zero-waste society. Saya percaya bahawa Negeri Pulau Pinang mempunyai potensi untuk mencapai status masyarakat Zero-Waste pada masa hadapan.

Akhir kata, saya dengan ini merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Pembangunan Fasa 3 Tapak Pelupusan Sampah Pulau Burung.

Sekian, terima kasih.

MAJLIS PECAH TANAH KOMPLEKS PASAR AWAM DAN PUSAT PENJAJA DI JALAN TENGGIRI, BANDAR SEBERANG JAYA

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

SEMPENA MAJLIS PECAH TANAH KOMPLEKS PASAR AWAM DAN PUSAT PENJAJA DI JALAN TENGGIRI, BANDAR SEBERANG JAYA

11 MAC 2018 10AM

 

 

Para wartawan dan hadirin sekalian

Salam Bersih dan Salam Harapan. Saya berasa amat berbesar hati pada pagi ini kerana dapat bersama-sama untuk merasmikan Majlis Pecah Tanah Kompleks Pasar Awam dan Pusat Penjaja sementara di Jalan Tenggiri, Bandar Seberang Jaya. Ia dimenangi oleh Zubicon Sdn Bhd.

Bagi memenuhi aspirasi Kerajaan Negeri dalam membantu rakyat Pulau Pinang khususnya para penduduk di sekitar kawasan Bandar Seberang Jaya, Kerajaan Negeri melalui PDC telah mengiklankan Request for Proposal (RFP) untuk membangunkan semula Kompleks Pasar Awam dan Pusat Penjaja baru dan projek pembangunan bercampur di Jalan Tenggiri, Bandar Seberang Jaya.

PDC sebagai agensi pembangunan utama Kerajaan Negeri telah diberi tanggungjawab sebagai pengurus projek untuk memanggil tender, mereka bentuk dan seterusnya memantau kerja-kerja pembinaan.

Tujuan utama pembangunan semula ini mencerminkan tanggungjawab sosial dan juga komitmen Kerajaan Negeri, MPSP dan PDC dalam menyediakan persekitaran yang lebih kondusif serta mampan bagi menjamin keselesaan penduduk setempat serta mesra Orang Kurang Upaya (OKU).

Cadangan pembangunan semula Kompleks Pasar Awam dan Pusat Penjaja dan projek pembangunan bercampur ini akan melibatkan 4 plot tanah milik Kerajaan Negeri dan juga PDC dengan keluasan keseluruhan sebanyak 12.53 ekar.

Cadangan pembangunan semula Kompleks Pasar Awam dan Pusat Penjaja ini akan melibatkan proses relokasi tapak Kompleks Pasar Awam dan Pusat Penjaja sediada ke tapak baru yang berdekatan bagi memberi laluan untuk tapak Kompleks Pasar Awam dan Pusat Penjaja sediada dibangun semula.

Senarai ruang perniagaan yang akan disediakan di dalam Kompleks Pasar Awam dan Pusat Penjaja sementara ini adalah seperti berikut :

Cadangan Pembangunan Pasar Sementara 1 Tingkat:

Bil

Jenis Jualan

Bilangan Ruang Niaga (Petak)

1

Ikan

32

2

Sayur

34

3

Lembu

7

4

Kambing

2

5

Babi

10

6

Ayam

12

7

Buah-Buahan

15

8

Runcit

29

9

Barangan Am

22

10

Makanan & Minuman

90

Jumlah

253

Kerajaan Negeri juga telah mensyaratkan Zubicon Sdn Bhd untuk menyediakan ruang niaga sebanyak 220 petak di luar Pasar sementara bagi menampung keperluan peniaga/penjaja kecil sediada dan juga untuk kegunaan tapak pasar malam.

Zubicon juga telah disyaratkan oleh Kerajaan Negeri untuk menyediakan parkir yang mencukupi termasuk tempat letak kereta OKU iaitu berjumlah 250 unit bagi memberi kemudahan kepada pengunjung dan juga untuk mengelakkan kesesakan lalulintas.

Ruang perniagaan yang akan disediakan di dalam Kompleks Pasar Awam dan Pusat Penjaja kekal adalah sama seperti disebutkan tadi untuk Kompleks Pasar Awam dan Pusat Penjaja sementara.

Kerajaan Negeri juga telah mensyaratkan pemaju untuk menyediakan ruang niaga sebanyak 220 petak dikawasan luar Kompleks Pasar Awam dan Pusat Penjaja kekal bagi menampung keperluan peniaga/penjaja kecil sediada dan untuk kegunaan tapak pasar malam.

Parkir yang mencukupi akan disediakan di dalam kawasan Kompleks Pasar Awam dan Pusat Penjaja kekal di tapak berkeluasan 3.35 ekar yang terletak bersebelahan dengan tapak tersebut untuk memberi kemudahan kepada pengunjung dan mengelakkan kesesakan lalulintas.

Angaran kos pembangunan Kompleks Pasar Awam dan Pusat Penjaja kekal adalah berjumlah RM18 juta manakala anggaran kos pembangunan tapak Pasar Sementara adalah berjumlah RM1.5 juta.

Pembinaan Kompleks Pasar Awam dan Pusat Penjaja kekal akan disiapkan di dalam tempoh 2 ½ tahun dan dijangka akan siap sepenuhnya pada 2020 manakala pembinaan Pasar Sementara akan disiapkan di dalam tempoh 6 bulan dan dijangka siap pada bulan September 2018. Buat masa kini, Zubicon Sdn Bhd telah membersih tapak seluas 4.00 ekar untuk dibangunkan dengan Tapak Pasar Sementara dan juga tempat letak kereta.

Projek ini menandakan satu lagi peristiwa penting dalam pertumbuhan dan kemajuan Pulau Pinang untuk pembangunan infrastruktur dan kemudahan. Pembangunan ini sekali lagi menandakan komitmen Kerajaan Negeri untuk pembangunan seimbang di Seberang Perai.

Sejak tahun 2008 hingga 2016, sebanyak 77% daripada keseluruhan Peruntukan Pembangunan Negeri, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang (PBAPP) dan Perbadanan Pembangunan Negeri Pulau Pinang (PDC) telah dibelanjakan untuk pembangunan kawasan Seberang Perai. Daripada keseluruhan peruntukan sebanyak RM3,077,152,950.39, sebanyak RM2,379,145,953.56 atau 77% daripada jumlah tersebut adalah untuk pembangunan kawasan Seberang Perai.

Saya dengan ini merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek pembangunan Kompleks Pasar Awam dan Pusat Penjaja sementara di Jalan Tenggiri, Bandar Seberang Jaya.

Sekian, terima kasih.

PENANG YOSAKOI PARADE 2018

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Speech by Chief Minister of Penang
Penang Yosakoi 2018

10 March, 2018

 

Selamat Petang, konnichiwa,Good evening, 大家下午好

First and foremost, I’d like to congratulate the Pink Hibiscus Club and City Council of Penang Island for once again, successfully organising the Penang Yosakoi 2018 for the fifth consecutive year. Penang Yosakoi is already featured in Wikipedia and is literally on the international map of Yosakoi events in the world. I’m confident that in another 5 years, this will be one of the the biggest Yosakoi events outside Japan and will put our proud city on the international stage for street dancing.

Penang is truly an international city, and so this year, on behalf of Penang State government, I would also like to welcome all our international participants from Singapore, Indonesia, UK and Japan who are here today to compete in the inaugural PYP Skateboard Open for the title of Champion Skateboarder. I understand that skateboarding is now an Olympic event at the Tokyo 2020 Olympics, so there may be a chance for our youths to visit Japan not as a tourist, but as an Olympian! May I wish you all the best of luck in the competition.

The number of Japanese expats settling down in Penang has increased over the years. Before we took over the state government in 2008, it was just about 1,500 people. Now it has doubled to some 3,000 people.

This is partly due to our efforts in making the state a cleaner, greener, safer and healthier place to reside, in line with the lifestyle in Japan. We also have everything Japanese here, having a total of 167 Japanese companies such as Toray, Ibiden, Honda, Sony, Toshiba, to restaurants, golf course and events such as Yosakoi, Bon Odori, Penang Anime Matsuri concert and more. Our youths are also very much into Japanese cosplay. Not to forget, we also have the Penang Japanese School in the state.

Ladies and gentlemen,

Last year, we celebrated the 60th Anniversary of the Establishment of Malaysia-Japan Diplomatic Relations. Penang as one of the top choices by the Japanese for investment and long stay programme, I am grateful to see the initiatives and support by the Japanese community in Penang, local residents and the students from as far as Johor, come together to promote friendship and cultural-exchange between Japan and Malaysia in our continued efforts to “Look East”, to bring out the best of both cultures in order to create a truly unique and international Penang culture. I believe that this is the whole objective of the Yosakoi, and I very much look forward to seeing the energetic and colourful dance and costumes to reflect the Friendship, Culture and Unity that is promoted by our Penang Council.

With this, I’d like to declare this year’s Penang Yosakoi Parade 2018 officially open.

Thank you. Terima Kasih, Domo arigato gozaimasu, 谢谢。

THE OFFICIAL LAUNCHING OF PENANG I4.0 SEED FUND OF USD1 MILLION

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

SPEECH BY CHIEF MINISTER OF PENANG
AT THE OFFICIAL LAUNCHING OF PENANG I4.0 SEED FUND OF USD1 MILLION

10 March 2018
@CAT Wisma Yeap Chor Ee

Good afternoon.

I am pleased to join all of you, the dynamic and aspiring entrepreneurs and the startup community here today in the historic launching of Penang Industry 4.0 (i4.0) Seed Fund of USD1 Million. The i4 Seed Fund intends to build, attract and retain talents in the data- driven digital era and to spur the tech startup ecosystem to realise Penang's potential in Asia’s next Silicon Valley of Asia.

With over 45 years of cumulative industrial experience and residual intelligence, the State has an established E&E ecosystem comprising over 300 MNCs and 3,000 local supporting companies, that is well integrated in the global supply chain. Just four days ago, MIDA announced Penang as the top FDI (Foreign Direct Investment) recipient among states, with approved manufacturing investment FDI in 2017 valued at RM8.5 billion. Penang was the second top recipient in Malaysia of total manufacturing investment valued at RM10.8 billion. Compared to 2016, Penang's total investment grew by 151% in 2017, while FDI grew by 180%. Tech startups in i4 will complement the industrial growth in Penang in this data-driven digital economy.

Penang has come a long way to spur our startup community and development. From our inaugural Penang State Shared Services & Outsourcing and Creative Multimedia Content Council (PSSCC) in January 2015, the RM23 million @CAT Wisma Yeap Chor Ee in October 2015. @CAT has been the venue hosting more than 300 startup events.

As at December 2017, due to high demand, the co-working space which opens 24-7, and which had recently been increased to 70 seats, recorded an average daily occupancy rate of 94%. @CAT Penang is also proud to be the centre of Founder Institute, a 14-week Silicon Valley based idea stage accelerator program. Last year’s program was a great success, producing a total of 7 graduates, in which 2 of them were successful in securing investor and funding.

Two weeks ago, I have also announced the organization structure of this i4 Seed Fund comprising of the Steering Committee and the Evaluation Committee. Some of the members of the Evaluation Committee are entrepreneurs who have carved a name for themselves in their respective fields and exemplify the success stories of Penang entrepreneurship.

We hope that this i4 Seed Fund will catalyse more of Penang-powered companies such as ViTrox, Exabytes, Piktochart and Cytron. This is a ‘pay forward’ program, where there is no requirement to return the grants issued to the State. The real return of investment from this seed fund is when the successful startups that benefited from the fund contribute back by providing high value jobs, knowledge transfer with tech-based and knowledge intensive economic activities, all ‘Powered in Penang’.

This is the reason for the decision by the Steering and Evaluation Committee for the recipients to:
1. Commit to have a corporate and operation headquarter in Penang for at least 8 years.
2. Commit to become a mentor for any future Penang State entrepreneurship development programmes for startups.

In our efforts to partake in the Industrial 4.0 revolution, revolving around interaction of machines, artificial intelligent, big data analytics, fintech, cloud computing and Internet of Things, whilst we acknowledge that “data is king”, the state feels that “talent is everything”. The State has invested RM75 million in STEM education to establish Penang as the Centre of Excellence (CoE) for Science and Technology. This RM75 million includes @CAT Penang (Accelerator for Creative, Analytics and Technology), Penang Skill Development Centre (PSDC), Penang Science Cluster (PSC), Karpal Singh Penang Learning Centre (KSPLC), Tech Dome Penang (TDP), and Penang Digital Library (PDL).

The initial vision to spur and develop the startup community in Penang – to setting up @CAT Wisma Yeap Chor Ee as a prime platform for startup development – and today's launching of this USD 1 million startup fund – is a vision for Penang has a future for our aspiring and dynamic young technopreneurs.

Thank you.