Majlis Pecah Tanah Skim Perumahan Awam dan Mampu Milik di Jalan SP Chelliah

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Majlis Pecah Tanah Skim Perumahan Awam dan Mampu Milik di Jalan SP Chelliah

6 Mac, 2015 (Jumaat) jam 10,00 pagi.
Ucapan oleh YAB Lim Guan Eng , Ketua Menteri Pulau Pinang

Salam sejahtera,

Saya amat berbesar hati berada di sini pada hari ini, untuk merasmikan majlis pecah tanah yang dinanti-nantikan iaitu Skim Perumahan Awam dan Mampu Milik di Jalan SP Chelliah, George Town.

Sehubungan dengan ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang ( PDC ), Majlis Perbandaran Pulau Pinang ( MPPP ) dan pemaju Zubicon Sdn Bhd atas kerjasama, dalam semangat perkongsian sektor awam dan swasta, kerana telah membuahkan hasil projek ini, untuk rakyat Pulau Pinang.

Kerajaan negeri telahpun menubuhkan Tabung Perumahan Awam dan Mampu Milik yang terbesar oleh mana-mana kerajaan negeri dalam sejarah Malaysia sebanyak RM 500 juta untuk membina 22,545 rumah awam (kurang daripada RM 72,500) dan rumah mampu milik ( kurang daripada RM 400,000).

Dalam menyokong usaha Kerajaan Negeri untuk membangunkan rumah mampu milik bagi Negeri Pulau Pinang, MPPP yang merupakan pemilik berdaftar tanah ini telah merancang dengan PDC untuk membina sebanyak 2,093 unit rumah-rumah kos sederhana dan kos sederhana rendah yang mampu dimiliki di atas lot 1053 dan sebahagian daripada lot 758, yang terdiri daripada kira-kira 11.04 ekar, di Jalan SP Chelliah , George Town, Pulau Pinang .

MPPP telah melantik PDC sebagai wakilnya dan juga sebagai “Pentadbir Projek” untuk mentadbir dan mengurus pembangunan rumah mampu milik di atas tanah ini.

Sehubungan dengan itu, PDC telah memanggil secara tender terbuka suatu Permintaan Untuk Cadangan” (RFP) untuk projek ini yang diawadkan kepada Zubicon Sdn Bhd berdasarkan merit, sebagai pemaju untuk membangunkan rumah-rumah mampu milik kos sederhana dan kos sederhana rendah.

Kerajaan Negeri dan PDC ingin memastikan bahawa projek ini akan berjalan dengan lancar dan mengikut jadual supaya rakyat Pulau Pinang boleh menikmati faedah daripada rumah mampu milik di George Town sendiri. Dalam hal ini jadual pembangunan keseluruhan rumah mampu milik di atas tanah ini dijangka siap sepenuhnya pada November 2019.

Saya dengan sukacitanya ingin memaklumkan bahawa jumlah keseluruhan 2,093 unit rumah mampu milik untuk projek ini adalah terdiri daripada komponen-komponen berikut :

275 unit, minimum 1000 kaki persegi pada harga jualan maksimum RM 400,000.00 seunit ;

165 unit, minimum 900 kaki persegi pada harga jualan maksimum RM 300,000.00 seunit ;

883 unit, minimum 800 kaki persegi pada harga jualan maksimum RM200,000.00 dan,

770 unit, minimum 700 kaki persegi Kos Sederhana Rendah (LMC) pada harga jualan maksimum RM 72,500.00 seunit.

Nilai Pembangunan Kasar (GDV) untuk seluruh projek ini adalah RM 600 juta.

Untuk makluman semua, daripada jumlah unit-unit yang akan dibina ini, Kerajaan Negeri menerusi Akaun Amanah Perumahan Bumiputera Pulau Pinang akan menyalurkan kos sebanyak RM52.9 juta untuk menyediakan 320 unit rumah kos sederhana rendah khas untuk golongan pembeli Bumiputera sahaja. Unit-unit ini juga akan dibekalkan tempat letak kereta dan hasil daripada jualan unit-unit ini sebanyak RM 23.2 juta akan disalur balik ke dalam Akaun Amanah Perumahan Bumiputera yang sama supaya Kerajaan Negeri Pulau Pinang dapat menyediakan lebih banyak unit untuk golongan Bumiputera.

Akaun Amanah Perumahan Bumiputera Pulau Pinang kini berjumlah RM 69.3 juta setakat 31 Januari 2015 yang bermakna akan berbaki RM 16.4 juta selepas projek ini untuk perumahan bumi sebanyak RM 52.9 juta. Kerajaan negeri akan terus mengkaji dan menyediakan lebih banyak perumahan awam bumi selepas jumlah RM 23.2 juta diperolehi bila rumah ini siap dalam masa 3 tahun lagi disalurkan balik kepada Akaun Amanah Perumahan Bumiputera Pulau Pinang.

Perlu ditegaskan bahawa kerajaan negeri mengikut garis panduan dan peraturan perumahan yang ditetapkan oleh kerajaan persekutuan. Fitnah atau tohmahan terhadap kerajaan negeri bahawa kerajaan negeri bersikap diskriminasi atau menindas kaum tertentu adalah jahat dan tidak berasas kerana golongan yang tidak diingini ini harus juga mengecam kerajaan persekutuan yang merupakan pihak yang menetapkan garis panduan tersebut.

Kerajaan Negeri dan PDC ingin memastikan infrastruktur yang baik untuk masyarakat dan kemudahan-kemudahan lain dibina dalam projek ini. Kemudahan yang dirancang termasuklah pavilion , taman linear, taman komuniti , “riverfront point”, “market street”, “big tree skyway”, terminal bas, hab teksi, “Chelliah Square”, pusat sivik, surau serta menaik taraf jalan sedia ada Jalan SP Chelliah.

Kerajaan Negeri juga akan memastikan pembinaan tempat letak kereta tambahan untuk kos sederhana rendah ( LMC ) rumah mampu milik yang secara keseluruhan akan menelan belanja sebanyak RM 29 juta .

Lebih penting lagi, selaras dengan hasrat Kerajaan Negeri untuk menjadi negeri pertama (N0. 1) dalam negara ini untuk persekitaran yang Bersih, Hijau dan Selamat di Pulau Pinang. Pembangunan SP Chelliah hendaklah mematuhi Indeks Bangunan Hijau atau Green Building Index ( GBI ) Kelas Emas untuk Rumah Mampu Milik Kos Sederhana dan Sijil untuk Kos Sederhana Rendah ( LMC ) dan hendaklah terdiri daripada tujuh puluh peratus ( 70 % ) kawasan hijau keseluruhan pembangunan. Pensijilan GBI ini akan menjadi model dan penanda aras untuk masa depan Skim Perumahan Mampu Milik dan projek-projek lain yang berkaitan.

Dalam hal ini, saya juga ingin memberi pujian kepada Zubicon Sdn Bhd yang telah menunjukkan semangat yang besar dan komitmen untuk menjayakan projek ini dan bekerjasama dengan Kerajaan Negeri, PDC dan MPPP bagi memastikan projek ini memenuhi aspirasi Kerajaan Negeri yang berkualiti dalam persekitaran yang bersih, hijau dan selamat.

Para hadirin sekalian, dari segi perancangan untuk perumahan mampu milik bagi Negeri Pulau Pinang, saya dengan sukacitanya ingin memaklumkan bahawa Kerajaan Negeri sedang melaksanakan sejumlah 12 skim rumah mampu milik (termasuk SP Chelliah ), dengan PDC yang akan terdiri daripada 22,545 unit rumah mampu milik di semua 5 daerah di Pulau Pinang.

Tapak untuk 12 projek perumahan mampu milik ini, terdiri daripada projek SP Chelliah, dan juga di Teluk Kumbar, Jelutong , Pintasan Cecil dan Sandilands (di kawasan Pulau) dan Bandar Cassia, Kampung Jawa, Ampang Jajar, Bukit Mertajam, Juru , Mak Mandin dan Ujung Batu di Seberang Perai. Seperti yang anda sedia maklum, kerja-kerja telah dimulakan untuk 2 projek iaitu Bandar Cassia di Batu Kawan dan Teluk Kumbar .

Dalam hal ini, saya dengan sukacitanya ingin memaklumkan bahawa pembinaan projek-projek perumahan mampu milik yang berkualiti pada masa hadapan di Negeri Pulau Pinang oleh Kerajaan Negeri, PDC dan juga sektor swasta, yang akan merangkumi kemudahan dan infrastruktur yang baik untuk masyarakat, adalah sangat cerah.

Dengan rasa penuh kesyukuran dan berbesar hati, saya dengan ini, merasmikan “Majlis Pecah Tanah Untuk Skim Perumahan Mampu Milik Di Jalan SP Chelliah .

Sekian Terima Kasih.

-- EN Version--

Ground breaking ceremony for Public and Affordable Housing Scheme in Jalan SP Chelliah, on Friday, 6th March at 10 am.

Speech by YAB Lim Guan Eng, Chief Minister of Penang

I am honoured to be here today, to officiate the ground breaking ceremony for this much-awaited Public and Affordable Housing Scheme at Jalan SP Chelliah, George Town.

In this regard, I would like to congratulate Penang Development Corporation (PDC), Majlis Perbandaran Pulau Pinang (MPPP) and Developer Zubicon Sdn Bhd for working together, in the spirit of public private sector partnership, in bringing this project to fruition, for the people of Penang.

The state government has established the Public Housing Fund and Affordable Homes Fund, the largest by a state government in Malaysian history, worth RM 500 million to build 22,545 public housing units ( less than RM 72,500 ) and affordable housing units ( less than RM 400,000 ).

In support of the State Government’s efforts to develop more affordable homes for the State of Penang, MPPP which is the registered proprietor of the land, and PDC had planned for the development of 2,093 units of medium cost and low medium cost affordable homes on lot 1053 and part of lot 758, comprising approximately 11.04 acres, at Jalan S.P. Chelliah, George Town, Penang.

MPPP had appointed PDC as its attorney and Project Administrator to administer and manage the development of the land into affordable homes.

PDC then called for Open competitive tender for the Request for Proposal for this project, which was awarded to Zubicon Sdn Bhd. as the developer to develop this land into medium cost and low medium cost affordable homes.

The State Government and PDC would like to ensure that the project is fast track so that the people of Penang can enjoy the benefits of affordable home in George Town itself. In this regard the development schedule of the entire development of AHS on this land is expected to be fully completed by November 2019.

I am pleased to inform that the 2,093 units of affordable homes for this project will comprise the following components:

· 275 units of minimum 1000 sq ft at maximum selling price of RM 400,000.00 per unit;

· 165 units of minimum 900 sq ft at maximum selling price of RM 300,000.00 per unit;

· 883 units of minimum 800 sq ft at maximum selling price of RM200,000.00

· 770 units of minimum 700 sq ft LMC at maximum selling price of RM 72,500.00 per unit.

The Gross Development Value ( GDV ) for the entire project is RM 600 million .

Out of the number of units to be built, the State Government through Penang Bumiputera Housing Trust Accounts, the State Government will channel RM52.9 million as cost to provide 320 units of low medium cost houses solely for Bumiputera buyers. These units are equipped with car parks and proceeds from the sale of these units totalling RM 23.2 million will be returned to the same Bumiputera Housing Trust Account to enable the Penang State Government to provide more units for Bumiputera buyers.

Penang Bumiputera Housing Trust Account now stands at RM 69.3 million as of January 31, 2015 with a balance of RM 16.4 million after the Bumiputera Housing project valued at RM 52.9 million. The State government will continue with study and provide more Bumiputera public housing upon RM 23.2 million being channeled into the Penang Bumiputera Housing Trust Account following completion of these units within 3 years.

It is to be emphasised that the state government complies with the guidelines and housing regulations drawn by the federal government. Lies or accusations thrown against the state government alleging that the state government practices discrimination or oppresses certain race are evil and baseless as these unwelcomed groups should also admonish the federal government which bears responsibility for setting out these guidelines.

The State Government and PDC would like to ensure that good community infrastructure and amenities/facilities will be built in this project. In this regard, the facilities planned include a pavilion, linear park, community park, riverfront point, market street, big tree skyway, bus terminal, taxi hub, Chelliah Square, civic center, surau as well as upgrading of the existing road of S.P. Chelliah.

We will also ensure the building of additional car parks for low medium cost (LMC) affordable homes, which in total will cost RM 29 million.

More importantly, in line with the State Government’s aspiration of being No 1 in the country for a Cleaner, Greener and Safer environment in Penang, the development of SP Chelliah shall comply with the Green Building Index (GBI) of Gold Class for Medium Cost affordable homes and Certified for Low Medium Cost (LMC) and shall consist of seventy percent (70%) green area of the entire development. This certification of GBI will become a model and benchmark for future AHS and other related projects.

In this regard, I would also like to compliment Zubicon Sdn Bhd which has shown great enthusiasm and commitment to the success of this project and in working closely with the State Government and PDC, MPPP in ensuring that this project meets the State Government’s aspirations of good quality in a clean, green and safe environment

Ladies and Gentlement, in terms of plans for affordable housing for the State of Penang, I am pleased to inform that the State Government is embarking on a total of 12 affordable housing schemes (inclusive of SP Chelliah), with the PDC which will comprise 22,545 units of affordable homes in all 5 districts in Penang.

The sites for the 12 affordable housing projects comprise this SP Chelliah project, as well as in Teluk Kumbar, Jelutong, Pintasan Cecil and Sandilands (on the island) and Bandar Cassia, Kampung Jawa, Ampang Jajar, Bukit Mertajam, Juru, Mak Mandin and Ujung Batu on the mainland. As you are aware, works have started for 2 projects ie Bandar Cassia, Batu Kawan and Teluk Kumbar.

In this regard, I am pleased to note that the future supply of quality affordable housing projects in the State of Penang by the State Government, PDC as well as the private sector, comprising good facilities and community infrastructure, is very promising.

With this optimistic note, I now have the pleasure of officiating the ground breaking ceremony for this affordable housing scheme at SP Chelliah.

-- CN Version --
SP齐来耶路可负担房屋计划动土礼
2015年3月6日(星期五)早上10时
槟州首席部长林冠英致词重点摘要

槟州政府领先全马各州,史无前例地成立了一个国内最大的公共房屋基金,内含5亿令吉,供创建2万2545间公共房屋(低于7万2500令吉)及可负担房屋(低于40万令吉)之用。

为支持州政府建设可负担房屋的计划,作为地主的槟岛市政局特别与槟州发展机构联手合作,在齐来耶路上的11.04英亩土地,打造2093个中价及中廉价单位。

槟岛市政局已委托槟州发展机构作为其代表,执行相关可负担房屋计划的管理工作。后者在较早前为这项可负担房屋计划做公开招标,最后由Zubicon有限公司得标。是项计划预计在2019年11月将可竣工

2093个可负担房屋单位的分类为:

· 至少1000平方呎的单位计275间,每单位最高售价为40万令吉;

· 至少900平方呎的单位计165间,每单位最高售价为30万令吉;

· 至少800平方呎的单位计883间,每单位最高售价为20万令吉,以及
· 至少700平方呎的中廉价单位计770间,每单位最高售价为7万2500令吉。

有关可负担房屋的总发展价值(GDV)为6亿令吉。 当中,槟州政府透过槟州土著房屋基金拨出5290万令吉,作为320间中廉价屋的费用,特别供土著申请。有关单位也将备有停车位,另一方面,这320间中廉价屋的收入,即2320万令吉将在3年后悉数回归槟州土著房屋基金,以便州政府将来可为土著提供更多的房屋单位。

截至2015年1月31日为止,槟州土著房屋基金的存款共有6930万令吉。在SP齐来耶路可负担房屋计划开动后,5290万令吉将拨予土著单位的发展费用,基金余额将为1640万令吉。州政府一直遵循联邦政府所制定的房屋指南及规范,那些心存恶念的人,却诬蔑槟州政府刻意欺负土著。

槟政府及槟州发展机构无不希望这项可负担房屋的基础设施建设良好,计划中,它将设有休闲亭、线性公园、社区公园、河滨景点、市场街、行道树、巴士站、德士站、齐来耶广场、清真寺等等。 州政府也将兴建额外的中廉价单位停车场,耗资2900万令吉。

槟州政府立志成为全马第一最关切城市卫生、绿色及安全的州属,职是之故,SP齐来耶路可负担房屋必须遵照绿色房屋指数(GBI)金阶标准,同时需保留70%绿地。如此的标准,也将在州内未来的可负担房屋计划之上。

包括SP齐来耶路可负担房屋计划在内,目前槟州政府正进行12项类似的计划,分布在全槟5县,计2万2545个单位。

 

Indian Summers Screening

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

 

CM’s Speech for Indian Summers Screening
on Tuesday, 3rd March 2015

Thank you everyone for being here tonight.

I would like to take this opportunity to welcome back to Penang Mr. Charlie Pattinson, the Executive Producer of New Pictures. And thank Charlie and his team for inviting us here for this very special screening of Episode One of the recently launched and highly anticipated UK Channel 4 series of Indian Summers.

I’m sure everyone here is aware that this very special television series was filmed entirely on location here in wonderful Penang. We are honored and proud to host this film project and will continue to enjoy the working relationship that has been fostered with New Pictures as well as the local Malaysian production company working with New Pictures on this endeavour – Biscuit Films.

I am sure that you are all very excited and can't wait to see the premiere episode. But hold your horses and allow me to just say a few words about how this television series based in Simla India found its way to the shores of Malaysia and the island of Penang.

When Charlie and New Pictures began their search for the ideal location for a series based in India, I'm sure you know that Malaysia would not be at the top of the list. It was only after exhaustive location searches in India and Sri Lanka that failed to satisfy requirements of a colonial old-world charm setting Charlie came to Malaysia. He told me he was desperate for without a suitable location there would be no Indian Summers. As a final roll of the dice he finded Penang in May of 2013 at the advice of Biscuit Films producer, Magen Appathurai.

Before the end of the first day and after seeing how Penang has embraced its architectural heritage and seeing our focus on the restoration and maintenance of our architectural treasures, Charlie had found the location he wanted.

The State Government entered into a tripartite agreement on 23 April 2014 after several discussions and meetings. The inscription of George Town as a Unesco World Heritage Site has helped greatly in making Penang the perfect location for a period drama series . The State and Council heritage buildings such as Crag Hotel, Woodside Bungalow and South View Rest House on Penang Hill were widely used as the setting in many scenes. In addition Suffolk House , the Town Hall , Botanical Gardens, State Museum as well as many other colonial and traditional buildings blended perfectly as well.

The unique cultural diversity has enabled Penang to offer the local cast and also talent in the performing arts. The show has featured prominent local actors like Mano Maniam , Indi Nadarajah, Ash Nair, Gulshan Lal, Anita Abdul Hamid, Sachin Kumar, Sasitharan Rajoo, Sham Sunder Binwani and our very own local artist Himanshu Bhatt (who is also a famous reporter based in Penang)

The series was released in February in the UK by Channel 4 and has become Channel 4’s best performing drama in more than 2 decades. It’s opening episode which we are all about to enjoy drew a consolidated audience of more than 5 million viewers.

The Penang State Government and the citizens of Penang are proud to share our wonderful home with these viewers and look forward to welcoming them all to visit us in the near future.

The State government supports the performing arts and we welcome projects such as Indian Summers because we do realize the immense opportunity that this project brings in terms of foreign direct investment, employment for local cast and crew, indirect promotion of Penang tourism internationally and many other indirect aspects. A total investment of 10 million pounds has been injected to produce the entire Season One. And I have just been informed that there's a green light for Season 2, which will commence work in mid/end March 2015.

I would also like to take this opportunity to thank Biscuit Films for promoting Penang as a filming destination and for putting together an efficient and dedicated local crew that is an integral part of this series production.

 

华文小学制度化拨款模拟支票移交仪式

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

 

槟州首席部长林冠英致词稿
华文小学制度化拨款模拟支票移交仪式
2015年3月5日,中午12点30分,Auditorium A


很高兴我们又在这个喜气洋洋的新春佳节见面了。

制度化拨款不知不觉已迈入第七个年头,每一年我们都如约兑现承诺,每年年头将拨款直接汇入董事会或家教协会的户头,至今已移交5580万令吉,再加上我个人的特别拨款,所拨出的款项就超过6000万令吉,这7年来从没食言。可是,不久前,我却从报章报导上获知威南5所华小即武吉淡汶敬群小学、新邦安拔文明小学、华都小学、高渊培德小学及高渊港口毓英小学,迟至今年尚未收到2014年度中央政府的拨款。马华总会长拿督斯里廖中莱承诺,将为这些学校争取回去年遗漏发出的拨款,连同今年度拨款补回给学校。

去年的拨款今年才姗姗来迟,今年的拨款又要等到年底,这到底是什么制度?我对中央政府迟迟不落实制度化拨款的政策感到非常不满,槟州政府的制度化拨款实施了7年,这7年里造惠多少学校,我想,在座的各位都清楚。我希望中央政府不要再忽视槟州政府和华教人士的呼吁了。

州政府的制度化拨款是在每年年头,即一年还没过完就分发出去了,而中央政府的去年拨款却要今年才补发,今年的拨款则要在年底才给,这哪里行啊?到底怎么算啊?因为,去年的预算是不能带到今年来用的,是否去年没拨就表示拨款没有了?

不知道马华署理总会长拿督魏家祥是否还记得他在2012年向华社许的承诺──在2016年前解决师资荒的问题,让华小从此不须再聘用临教?今天已经2015年3月5日了,这问题仍旧悬而未决,而魏部长最近在报章上针对这个问题时的回应,也不过是在带大家兜圈子。我要代表华社清清楚楚地告诉魏部长和中央政府,我们要的是一个政策性的解决方案,一个可以一劳永逸解决问题的方案,希望他们不要再敷衍了事。我衷心期待魏部长说到做到。

6%的消费税将在下个月1日实施,这就意味着你们所收到的拨款将被扣除6%。比如某某学校今年获得10万令吉,因为购买扩建及维修等工程的材料而被扣除6%的消费税,所以,真正获得的就只有9万4000令吉。因此,我希望利惠学校的事项如扩建或提升校舍工程等都能豁免消费税,这样可以减轻校方的负担。

各位,

制度化拨款所拨出的款项是人民的血汗钱,因此,在审核上我们都非常严谨。那些要进行扩建或重建工程的学校,都必须呈上图测,同时必须要有动工准证,我们才能批准。因为州政府的拨款有限,必须以急需为优先考量。

今年,我们将拨出423万5000令吉给85间华小,获得最高拨款的是直落公芭养正华小,共获得30万令吉。

所拨出的款项中,2.7%即11万5000令吉是拨给正在或即将兴建新校舍用途的学校,2间受惠的学校为直落公芭养正华小和大同华小。

校 名 数额(令吉 )
大同华小 6万5000
直落公芭养正小学 5万
总数 11万5000


拨款中的80万5000令吉(19.0%)是用在维修学校建筑结构方面,如屋顶、天花板泄漏、水槽破裂等,33万5000令吉(7.9%)则是用作会构成安全威胁用途,如消灭白蚁及维修电缆等用途。20万7000令吉(4.9%) 用作装置遮阳板等装修用途,79万1000(18.7%)用来维修学校设备,如维修厕所及沟渠排水系统,15万9000(3.8%)则是建设有盖走廊等用途,36万5000令吉(8.6%)用来维修篱笆、门、围墙等,86万1000令吉(20.3 %)提升学校设备, 如视听室、科学室、课室、食堂等,19万4000令吉(4.6%)用来购买用具如科学室用具,其他的用途是4万3000令吉(9.5%)。

由章瑛行政议员领导的槟州华校事务协调委员会于去年10月提早让各校做出申请。和往年一样,今年度的制度化拨款同样是依据申请准则,以急需为优先考量。拨款除了以急需为主,同时也优先考虑郊区、微型华小及贫穷社区的学校。

国、州议员在截止日期后,在当地华社、董家教与校方的协助到学校进行实地考察,鉴定各校提出申请之急需项目,以及视察去年向州政府申请拨款作为维修校舍或添购设备等事项的进展工程。各州议员及华协会委员在进行校园实地考察工作后呈上审核表格,并在1月26日及28日及30日向委员会汇报考察的结果。华协委员经过会议讨论后,才决定制度化拨款的分配。

在这里,我再次感谢华协会, 国、州议员及董家教三大机构的合作,让我们制度化拨款的工作可以顺利完成。

各位,

教育工作者为槟州政府栽培人力资源,为了感激及表扬他们协助州政府将槟城打造成一个培育、提升、吸引及留住国际人才的区域中心,州政府从2012年开始拨每人200令吉回馈金给独中教职员,当时有364位教职员获得共7万2800令吉回馈金。2013年则拨出7万9600令吉回馈金给398位独中教职员,而2014年则拨出13万5000令吉给450名,每人获300令吉。

槟州政府强调民主化教育,就算部分的董事来自其他政党,槟州政府也一视同仁拨款,根据学校急需拨给有关学校,因此,我也希望中央政府不要政治化教育,即时落实制度化拨款和制度化的教育系统,并认真看待和解决资荒的问题。

谢谢!

 

 

SILVER JUBILEE ANNUAL HOME DINNER

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

 OPENING SPEECH BY YAB TUAN LIM GUAN ENG

SILVER JUBILEE ANNUAL HOME DINNER

The Silver Jubilee Home was established in 1935 and will be 80 years old this year. The Home is well supported by generous donors from all walks of life and now it is one of the most established old folks home in Malaysia. Being a free home,it has helped many poor and needy old folks to be able to lead a decent life.

There are currently 165 residents in the Home of various races. The Home provide various activities for the residents like xiang gong exercise, karaoke singing sessions, Astro channels for T.V. viewing. A recreation centre has been set up and is managed by a qualified Occupational Therapist. The centre has a library,handcraft room,kitchen for cooking and baking , television viewing area,board games and also a table-tennis table.

The Rehabilitation Centre provide daily therapy exercise sessions for the residents and is managed by a qualified Physiotherapist. Dental care is provided by Klinik Kesihatan Air Itam and medical consultation by volunteer visiting doctors.

The CNY dinner is held annually at the Home to bring together all the staff and the volunteers of the Home as a show of appreciation for their services to the Home.

Let us ensure that when Penang becomes an international and intelligent city, we can showcase our old folks home here as an example of Penang attaining world-class standards, even in charity and care.

Thank you.