Kenyataan Akhbar berhubung Projek SPRWS

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Kenyataan Akhbar Ketua Menteri Pulau Pinang Di Komtar, George Town Pada 1 Julai 2014
------------------------------------------------------------------------------------
Pulau Pinang telahpun memenuhi permintaan kerajaan pusat untuk mengurangkan penggunaan air yang berlebihan atau tinggi dengan menaikkan kadar tarif air yang telahpun dihantarkan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negeri (SPAW) untuk kelulusan. Pihak Kerajaan Pusat telah menyatakan adalah perlu penggunaan air yang tinggi harus dioptimumkan (dikurangkan) berbanding dengan projek RM2 billion SPRWS

Kerajaan negeri telah memenuhi permintaan pihak Kerajaan Pusat dengan mengoptimumkan penggunaan air dengan menaikkan kadar tarif air tetapi projek SPRWS masih tersangkut seperti jawapan parlimen kepada saya di bawah.
 
NO SOALAN : 126
PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : YB. TUAN LIM GUAN ENG (BAGAN)
TARIKH JAWAPAN : 17 JUN 2014 (SELASA)
DI DEWAN RAKYAT
 
SOALAN :

Minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan adakah Kerajaan akan mempertimbangkan permohonan pelaksanaan Skim Bekalan Air Mentah dari Sungai Perak (SPRWS) Pulau Pinang RM2 bilion bagi menjamin bekalan air mulai 2020. Sekiranya tidak, kenapa dan apakah langkah bagi mengelakkan bekalan air yang mencukupi menjelang 2020.
 
JAWAPAN :

Tuan Yang Dipertua,

Pada masa ini, Kerajaan Persekutuan telah meluluskan pelaksanan Projek Pembesaran Empangan Mengkuang di Pulau Pinang berjumlah RM1.2 bilion. Projek yang dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Persekutuan ini dijangka siap menjelang tahun 2016 dan akan meningkatkan kapasiti takungan air mentah sedia ada dari 22 juta meter padu ke 73.5 juta meter padu iaitu peningkatan sebanyak 51.5 juta meter padu dan mampu membekalkan air mentah di seluruh negeri Pulau Pinang sehingga melepasi tahun 2020.

Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan operator bekalan air perlu mengoptimumkan penggunaan air Empangan Mengkuang dan pada masa yang sama mengutamakan usaha untuk mengawal penggunaan air per kapita kepada tahap yang munasabah. Sekiranya penggunaan air per kapita domestik bagi Pulau Pinang dapat dikawal sekurang-kurangnya pada paras 250 liter/kapita/hari bagi kawasan bandar dan 240 liter/kapita/hari bagi kawasan luar bandar, saya percaya bekalan air mentah sedia ada dijangka mencukupi sehingga tahun 2030.
Tuan Yang Dipertua,

Kerajaan Persekutuan berpandangan bahawa Skim Bekalan Air Mentah dari Sungai Perak (SPRWS) ke Pulau Pinang boleh dilaksanakan. Untuk itu, Kerajaan Pulau Pinang perlu terlebih dahulu mendapat persetujuan bertulis daripada Kerajaan Negeri Perak untuk membekalkan air mentah ke Pulau Pinang. Ini memandangkan sumber air adalah di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri. Setelah persetujuan antara

Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Kerajaan Negeri Perak dicapai, maka cadangan tersebut bolehlah diangkat untuk pertimbangan Kerajaan Persekutuan.
 
----

槟州首席部长林冠英于2014年7月1日在乔治市光大发表文告:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
为配合中央政府的要求以促使槟州降低用水量,槟州政府已将提高水费建议书呈交予国家水务管理理事会 (SPAN)询求通过。中央政府已透露,相比实施20亿令吉从霹雳输水到槟城的生水供应计划 (SPRWS),槟州更需要将用水量降至最低。

槟州政府已配合中央政府的要求,以调高水费来降低用水量。但是,20亿令吉从霹雳输水到槟城的生水供应计划仍然搁置。以下为我在国会中所得到的回复:

国会问答:


要求能源、绿色工艺及水务部部长,政府是否有考虑进行20亿令吉从霹雳输水到槟城的生水供应的计划,以确保2020年后仍有足够的水源供应。若不考虑进行此计划 ,请告知缘由及中央政府有何对策,以确保槟州水供到了2020年拥有足够供应。


回复:
1. 现阶段,联邦政府已批准12亿令吉的槟州孟光水垻扩充计划。有关计划全由联邦政府负责,预料将于2016年完工。 有关计划将能够提升原有生水储蓄量,从2200万立方米至7350万立方米,总共提升了5150万立方米储蓄量,直至2020年后都能够应付全槟的水供。

2.   槟州政府和水供管理员必须将孟光水垻的用水量降至最低。同时,也控制平均用水量至合理水平。如果槟州能够控制城市家庭用水量至至少每人每天平均250公升用水量,郊外家庭平均每人每天240公升用水量,我相信生水供应将足够应付至2030年。

3. 联邦政府认为霹雳输水到槟城的生水供应计划是可以进行的。在之前,槟州政府应取得霹雳州政府同意供应槟州生水的书面批准。水源管理是州政府的权力。一旦霹雳和槟州政府两者取得同意,联邦政府将考虑有关计划。

Bilakah Syarikat Seaport Terminal (Johore) Sdn. Bhd. Akan Memulakan Kerja Pengorekan Utama Untuk Mendalamkan Laut Daripada 11.5 Meter Kepada 14.5 Meter Sebanyak RM353 Juta Dan Berapa Banyak Wang Akan Disuntikkan Ke Dalam Pelabuhan Pulau Pinang

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Kenyataan Media oleh Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang Pada 30 Jun 2014, Di Komtar, George Town, Pulau Pinang
___________________________________________________________

Bilakah Syarikat Seaport Terminal (Johore) Sdn. Bhd. Akan Memulakan Kerja Pengorekan Utama Untuk Mendalamkan Laut Daripada 11.5 Meter Kepada 14.5 Meter Sebanyak RM353 Juta Dan Berapa Banyak Wang Akan Disuntikkan Ke Dalam Pelabuhan Pulau Pinang

Inilah jawapan yang tidak diberikan oleh YAB Perdana Menteri dalam Parlimen semasa menjawab soalan berkaitan dengan penswastaan Pelabuhan Pulau Pinang. Kedua-dua perkara ini penting demi menjamin vialibiliti operasi kewangan, pengurusan profesional dan masa depan Pelabuhan Pulau Pinang yang mampu berdaya saing dengan pelabuhan lain.

Dengan kemasukan pelabuhan di antara yang terbesar di Malaysia, Pelabuhan Pulau Pinang memainkan peranan utama untuk menjana petumbuhan ekonomi. Oleh itu, demi prinsip akauntabiliti dan ketulusan, Kerajaan Persekutuan harus memberikan jawapan kepada rakyat Pulau Pinang atas kepentingan awam.

SOALAN NO: 88

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN LIM GUAN ENG
[BAGAN]
TARIKH : 17 JUN 2014 (SELASA)

SOALAN :

Tuan Lim Guan Eng [Bagan] minta PERDANA MENTERI menyatakan status penswastaan mega Pelabuhan Pulau Pinang dan Pangkalan Tentera Udara di Raja Malaysia di Butterworth yang melibatkan jumlah puluhan bilion ringgit. Mengapa tidak ada akauntabiliti rasmi daripada pihak Kerajaan Pusat kepada rakyat Pulau Pinang sehingga UMNO pun membantah.


JAWAPAN: YB SENATOR DATO' SRI ABDUL WAHID OMAR, METERI DI JABATAN PERDANA MENTERI

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Yang Berhormat, Syarikat Seaport Terminal (Johore) Sdn. Bhd. (STSB) telah diperakukan sebagai pembida yang berjaya bagi cadangan penswastaan Pelabuhan Pulau Pinang melalui pemilikan ekuiti di dalam Penang Port Sdn. Bhd. (PPSB).

Rundingan mengenai terma-terma perjanjian telah dimuktamadkan dan Perjanjian Tambahan (Supplemental Agreement) penswastaan Pelabuhan Pulau Pinang telah ditandatangani pada 23 November 2013.

Antara obligasi yang perlu dilaksanakan oleh syarikat STSB di Pelabuhan Pulau Pinang adalah seperti berikut:

(i) menyediakan kemudahan pengangkutan feri untuk rakyat Pulau Pinang, khususnya yang berulang-alik pada setiap hari dari Butterworth ke Pulau Pinang (yang memerlukan kos yang besar, di mana Syarikat Seaport terpaksa menanggung kerugian kira-kira RM16 juta pada setiap tahun);
(ii) mengambilalih kakitangan Pelabuhan Pulau Pinang;
(iii) mengambilalih beban hutang syarikat PPSB yang melebihi RM1.2 bilion;
(iv) menanggung kos pelaksanaan kerja-kerja pengerukan utama (capital dredging- dengan izin), dari 11.5 meter kepada 14.5 meter; dan
(v) membuat suntikan modal (cash injection – dengan izin) bagi menyokong pembangunan di pelabuhan berkenaan.

Pada dasarnya dalam penswastaan Pelabuhan Pulau Pinang tidak timbul isu akauntabiliti memandangkan penswastaan Pelabuhan Pulau Pinang telah dilaksanakan secara tender terhad (restricted tender – dengan izin) dan keputusan Kerajaan untuk menswastakan Pelabuhan Pulau Pinang adalah berdasarkan pada pertimbangan komersial dan teknikal. Hasrat Kerajaan adalah untuk memastikan kesinambungan perniagaan dan pengoperasian Pelabuhan Pulau Pinang dapat diteruskan. Disamping itu, pihak Kerajaan juga memiliki (Special or Preference Share – dengan izin) di dalam syarikat yang mana ianya secara tidak langsung dapat memastikan kepentingan Kerajaan dipelihara.


Tuan Yang di-Pertua,


Mengenai status projek Pemindahan dan Pembangunan Semula Pengkalan Udara (PU) Butterworth pula, difahamkan ia masih di peringkat kajian cadangan Kementerian Pertahanan.

Sekian, terima kasih.

-- CN Version --


槟州首席部长林冠英于2014年6月30日在乔治市光大发表声明:
柔佛海港终站几时才开始耗资3亿5300万令吉,从现有11.5米挖到14.5米的挖深海床工程?又有多少资本将注入槟州港口?

首相没有在国会答复有关槟城港口私营化的问题,这对槟城港口的财务运营生存能力、专业管理,还有槟城港口未来是否能有能力和其他港口竞争都非常重要。
作为全国最大的港口之一,槟城港口在促进经济成长扮演主要角色,在问责和透明原则下,联邦政府应该以大众利益为前提,给槟州人民一个答案。
 
峇眼区国会议员林冠英于2014年6月17日在国会下议院口头提问:
请首相列出槟城港口和北海皇家空军基地私营化大型发展计划的状况和涉及款项,为什么联邦政府没向槟州人民公开问责,甚至连巫统都反对。
 
首相署部长斯里阿都华希奥马的答复:
柔佛海港终站(Seaport Terminal Johore)已经通过股权取得槟城槟州港口公司私有化计划的拥有权, 合约上的条款已经过会谈作出最后决定,于2013年11月23日签署槟州港口有限公司私有化附加协议合约。
 
柔佛海港终站必须执行的包括:提供槟城人民渡轮服务,尤其是每日往返槟威两地者(需要庞大成本,海港公司被迫每年承担1600万令吉亏损)、收纳槟城港口的员工、承担槟城港港口有限公司超过12亿令吉的债务、承担从11.5尺至14.5尺挖深海床工程的费用、注入资本支撑港口发展。
 
原则上槟城港口私营化并没有出现问责的问题,槟城港口私营化已经进行限制性招标(restricted tender),政府是基于商业和技术考量而私营化槟城港口,以确保槟城港口持续的运营和业务。同时,政府也在该公司拥有特别或优先股,间接确保政府利益获保证。
 
有关搬迁北海皇家空军基地搬迁和重建计划,国防部尚在探讨有关建议。
 

Salam Ramadhan dan selamat berpuasa kepada semua umat Islam

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Kenyataan Akhbar Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng Di Komtar, George Town Pada 29 Jun 2014.
 
Kerajaan negeri mengucapkan salam Ramadhan dan selamat berpuasa kepada semua umat Islam. Semoga bulan yang suci ini dapat merapatkan lagi silaturrahim antara kita sesama rakyat Malaysia.
 
Bulan Ramadhan ini adalah masa dan saatnya bagi umat Islam berhadapan dengan ujian hidup, ujian jasmani dan rohani. Saya kagum dengan kecekalan dan semangat umat Islam mengharungi ujian yang suci ini.
 
Kerajaan negeri Pulau Pinang telah memberikan sumbangan Ehya Ramadan sebanyak RM 222,000 kepada semua masjid dan surau utama di seluruh negeri. Kami telahpun harap-harapkan bahawa bulan Ramadan boleh disambut dengan pembukaan rasmi Kompleks Mahkamah Syariah Tinggi Pulau Pinang yang baru. Kerajaan negeri telahpun memberikan tanah seluas 3.49 ekar di Bukit Gantong/Jalan Scotland yang kini bernilai RM100 juta untuk membina Kompleks Mahkamah Syariah.
 
Kos pembinaan RM36 juta dibiayai oleh kerajaan pusat setinggi tujuh tingkat yang mesra orang kelainan upaya (OKU) akan menyediakan dewan bicara, kamar hakim, dewan serba guna, surau, perpustakaan, balai polis, kafeteria dan pusat penjagaan kanak-kanak.Akan tetapi pembinaan telahpun siap lewat dan dijangka siap akhir tahun ini.
 
Sempena Ramadhan ini juga saya berharap kita rakyat Malaysia sentiasa mengekalkan rasa kasih-sayang antara satu sama lain tanpa mengira kaum dan agama. Saya yakin semangat dan amalan dari hati yang ikhlas akan dapat menyatupadukan kita sebagai rakyat Malaysia yang sehati dan sejiwa.
 
Kita rakyat Malaysia sentiasa memilih jalan yang sederhana, iaitu menolak ekstremisme dan sikap melampau. Kejayaan kita bersama ialah kemampuan kita untuk percaya antara satu sama lain dan menguatkan semangat muhibbbah.
 
Semoga bulan yang mulia ini menjauhkan kita daripada gejala buruk dan menghindari kita daripada bencana perkauman dan sikap melampau.
 
LIM GUAN ENG

The Lease Signing of Wisma Yeap Chor Ee

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Speech by Penang Chief Minister Lim Guan Eng at The Lease Signing of Wisma Yeap Chor Ee on 29th June 2014

Wisma Yeap Chor Ee as a Hub for Creative Animation Triggers and Penang Science Cluster Allow Penang to Escape the Middle-Income Trap and Become a High-Income Economy.

Yb. Dato’ Mohd Rashid Hasnon
Deputy Chief Minister of Penang (1)

Yb. Puan Chong Eng
State Executive Councillor

Yg. Bhg. Dato’ Rosli Jaafar
General Manager, Penang Development Corporation

Puan Ir Hartini Ali,
Deputy General Manager (II), Penang Development Corporation

Yg. Bhg. Dato’ Seri Stephen Yeap Leong Huat
Chairman, Wawasan Open University Sdn. Bhd.

Yg. Bhg. Prof  Dato’ Ho Sinn Chye
Vice Chancellor & Chief  Executive Officer
Wawasan Open University Sdn. Bhd.

Members of  The Penang State Executive Council (EXCO)

Pillar Heads  from Penang Science Cluster & Techdome Penang

Distinguished guests

Members from the media

It is a great pleasure for me to be here today to witness the signing of the lease of Wisma Yeap Chor Ee between PENANG DEVELOPMENT CORPORATION and WAWASAN OPEN UNIVERSITY SDN BHD.

The significance of this signing underlines the state government’s commitment in promoting science and technology, as well as creative animation, by creating the space necessary through leasing this lovely Wisma Yeap Chor Ee heritage building. This will be the hub for Creative Animation Triggers (CAT) in Georgetown, and will house the Penang Science Café operated by the Penang Science Cluster. Together, the CAT and the Penang Science Café provide the best means to promote, develop and build an interactive connection between science and students; creative industries and end users; innovating and inspiring our future generations towards a high income, service oriented economy.

Investing in the Future

The Penang state government’s vision is to transform Penang into an international and intelligent city while maintaining its renowned heritage and preferred tourist location in Malaysia. Over the last 40 years, Penang’s economy has shifted from extraction in the 1960s to industrialisation, from the export of raw commodities to manufacturing. In other words, Penang’s economy was factor-driven by relying on basic commodities before being efficiency-driven by relying on manufacturing. Penang needs to be not only efficiency-driven but also innovation-driven in manufacturing, services and even the public sector.

The key to future economic success is not an over-reliance on one sector but to seek convergence of not only the manufacturing sector but also both the services and government sector. Services sector includes not only tourism, medical treatment and education but ICT, shared services & outsourcing (SSO) and creative multimedia content.

We are helping to build the capacity of the state as it moves toward a knowledge economy by maximizing local content, adding value through integrated industrial parks, and promoting economic diversification and entrepreneurship.

The focus is to encourage the production of content which is of high quality, innovative and creative, hence, build the foundation for a thriving and lucrative creative multimedia industry to optimise the mature development of the digital network. Fostering creative industries can spur economic growth and create jobs. I hope to propel Penang further up the value chain via its focus on high value-added industries such as creative multimedia content.

BPO-ITO Hub Component of Creative Animation Triggers (CAT)

The creative multimedia industry is making its mark as one of the most sought-after industries in the world, with prospects ranging from post production, special effect studio, publishing, animation, computer games, interactive content, mobile content, applications, and also interactive media. In other words, the creative multimedia industry acts as glue that bonds technology and arts together in harmony.

Penang has the potential to become an animation cluster for Malaysia in the future. Here in Penang we have universities, colleges and academies that train creative multimedia talents. Our talents are also very deep in creativity in areas such as arts, 3D animation and animation touches, not just illustration and artistry.

To incubate this emerging knowledge cluster, the George Town World Cultural Heritage Enclave has been identified as the centre of creative multimedia development with a total of 100,000 sq. feet office space known as Creative Animation Triggers (CAT). The signing today of Wisma Yeap Chor Ee is part of this dream. We take one step closer to realising this dream with 42,402 sq. feet for 30 years, at monthly rental of RM42,402 per month, at RM1 per sq. feet, with an increase of 10% once every three years. The restoration costs to be financed by PDC works out to be RM5 million. We will ensure that the heritage elements of this building remains.

Creative Animation Triggers (CAT) aims to enhance capacity, capability and competency in Penang’s creative industry to produce world-class content and ultimately become a global hub for multimedia information and digital content services as well as drive entrepreneurship in the creative industry.
 
Incubation of this knowledge cluster in the centre of George Town UNESCO world cultural heritage enclave will grow our heritage community, boost the standard of professionalism and quality of the creative content entrepreneurs, and making Penang a creative city. It is for the community’s use to form a central arts district that can inspire creativity and offer an avenue for artists to gather.

Penang has a long way to go compared with more developed creative industries in developed nations like United States, South Korea and Japan which have contributed over five per cent to their GDP. (MyCreative, 17 February 2014)

CAT can help create over 1,000 highly-skilled, knowledge-intensive and high-value job opportunities.

As a result of all these activities and investment, we can only look forward to better, faster options in the creative multimedia landscape, as well as science and technology, pushing Penang from the middle-income trap.

 

Thank you.
LIM GUAN ENG